Mlexer Elbląg

Klub

Dane Klubu:

Elbląski Klub Sportowy Mlexer 

NIP 578 000 18 96 
REGON 002794978 
KRS 0000170644  

Nazwa skrócona: EKS Mlexer 
Rok założenia: 1962   
Sala treningowa: Hala Sportowo-Widowiskowa, Al. Grunwaldzka 135, 82-300 Elbląg, wejście od strony osiedla 

ul. Zw. Jaszczurczego 17/111, 82-300 Elbląg

Konto bankowe: 55 8313 0009 5200 0209 2000 0010

Zarząd Klubu:

Prezes Klubu: Henryk Wojciechowski

Skarbnik: Janusz Trudnowski 

Członek Zarządu: Ryszard Grzelak

Komisja Rewizyjna

Daniel Buczyński

Piotr Szałkowski

Paweł Gołębiewski

Składki członkowskie:

Dzieci i młodzież – 60zł 

Osoby dorosłe – 80zł 

Dwoje i więcej członków rodziny – 100zł 

Składka miesięczna płacona jest z góry do 15 dnia każdego miesiąca na wybrane konto: 

55 8313 0009 5200 0209 2000 0010 – ogólne
97 8313 0009 5200 0209 2000 0030 – dzieci i młodzież 
76 8313 0009 5200 0209 2000 0020 – osoby dorosłe 

Wpłata dokonywana przelewem na wybrane konto musi zawierać imię i nazwisko osoby za którą dokonywana jest wpłata oraz okres za który jest wnoszona. 

Nabór do sekcji:

Elbląski Klub zaprasza dziewczynki i chłopców do sekcji tenisa stołowego: 

 • rocznik 2014 i młodsi, 
 • zapisy w każdą środę  w godzinach 16:30-18:00, 
 • miejsce zajęć: Hala Sportowo – Widowiskowa MOSIR ul. Grunwaldzka 135 w Elblągu (wejście od strony osiedla), 
 • sala  wyposażona w 8 stołów do tenisa stołowego, siateczki, rakietki, piłeczki i inny sprzęt pomocniczy do tenisa stołowego, 
 • wykwalifikowana kadra szkoleniowa, 
 • 62 lata sportowej tradycji, 
 • telefon do trenera: 882-667-950, 789-050-214

Harmonogram korzystania z sali tenisa stołowego w sezonie 2023/24

Prezentujemy tygodniowy harmonogram korzystania z sali do tenisa stołowego w Hali Sportowo – Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej 135.

Poniedziałek 
11.00 – 12.30 – Akademia Nauk Stosowanych 
15.00 – 16.15 – członkowie klubu 
16.30 – 19.00 – sekcja młodzieżowa 
19.00 – 21.30 – członkowie klubu

Wtorek 
9.00 – 10.00 – Uniwersytet III Wieku 
9.00 – 10.30 – EKS Nestora 
15.00 – 16.30 – członkowie klubu 
17.00 – 19.00 – sekcja młodzieżowa 
19.00 – 21.00 – sekcja seniorska 

Środa 
10.30 – 12.10 – Szkoła Podstawowa nr 16 
15.00 – 16.15 – członkowie klubu 
16.30 – 18.00 – sekcja młodzieżowa 
18.00 – 21.30 – rozgrywki EALTS 

Czwartek 
9.00 – 10.30 – EKS Nestora 
15.00 – 16.30 – członkowie klubu 
17.00 – 19.00 – sekcja młodzieżowa 
19.00 – 21.30 – sekcja seniorska 

Piątek 
9.35 – 11.15 – Szkoła Podstawowa nr 16 
15.00 – 16.15 – członkowie klubu 
16.30 – 19.00 – sekcja młodzieżowa 
19.00 – 21.30 – członkowie klubu 

Sobota 
11.00 – 12.30 – członkowie klubu 
po 12.30 – termin ligowy, lub zawody wg. kalendarza imprez 

Niedziela 
termin ligowy, lub zawody wg. kalendarza imprez

Uchwała ws. składek:

Uchwała nr 1/2023

Zarządu Elbląskiego Klubu Sportowego „ Mlexer” z dnia 06.02.2023 r. w sprawie regulaminu składek członkowskich w EKS „ Mlexer” w Elblągu. 

Na podstawie § 35 ust.3 Statutu Elbląskiego Klubu Sportowego EKS „ Mlexer”, Zarząd Klubu uchwala Regulamin opłat składek członkowskich w EKS „ Mlexer” 

§1
Postanowienie ogólne 

1. Składki członkowskie stanowią jedno ze źródeł finansowania Klubu i są przeznaczone na działalność statutową oraz opłaty kosztów administracyjnych. 

2. Nie opłacenie składek członkowskich może być jedną z przyczyn usunięcia osoby z listy członków Klubu. O skreśleniu osoby z listy członków Klubu decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały. 

3. Do ewidencjonowania składek członkowskich Zarząd Klubu deleguje Skarbnika. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Zarząd Klubu kierując się obowiązującymi przepisami prawa statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania. 

§ 2
Informacje o składce członkowskiej. 

 1. Każdy członek zobowiązany jest do opłacania składek członkowskich.
 2. Składka członkowska opłacana jest od dnia przyjęcia członka do Klubu.
 3. Członek Klubu zobowiązany jest na opłacenie składki członkowskiej w terminie 7 dni , licząc od dnia przyjęcia w poczet członków Klubu.
 4. Składkę należy wnosić do dnia 15 każdego miesiąca.
 5. Wpłatę składki dokonuje się wyłącznie przelewem na konto Klubu. Przelew musi zawierać:
 6. a) opis poprzedzający tj. „ Składka członkowska”
 7. b) imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata ( w przypadku zapłaty za kilka osób, dane osób powinny zostać podane po przecinku ) zgodnie z przykładem : „ Składka członkowska – Jan Kowalski, Andrzej Kowalski”.
 8. c) Składka nie podlega zwrotowi zarówno w przypadku rezygnacji osoby z członkostwa w Klubie jak i jej skreślenie przez Zarząd Klubu.

§3
Zaleganie z opłatami składek, skreśleniu z listy członków Klubu, ponowne przyjęcie. 

 1. Zarząd Klubu lub delegowany Skarbnik może powiadomić lub upomnieć ( werbalnie , drogą pocztową lub elektroniczną ) członka Klubu bądź rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku, gdy członek jest niepełnoletni) o zaległościach gdy:
 2. a) występują 2 pełne okresy płatności – pierwsze upomnienie
 3. b) występują 3 pełne okresy płatności – drugie upominanie
 4. Członek, który nie opłacił składki członkowskiej powyżej 6 miesięcy oraz został dwukrotnie upomniany może zostać usunięty przez Zarząd z listy członków Klubu.
 5. Osoba skreślona z listy członków Klubu może starać się o ponowne przyjęcie składając pisemną prośbę.
 6. Warunkiem ponownego przyjęcia do Klubu jest uregulowanie zaległości względem Klubu, powstałych podczas jej poprzedniego członkostwa.
 7. Członek Klubu jest zobowiązany do informowania i przekazania Zarządowi lub Skarbnikowi o zmianie swojego aktualnego adresu zamieszkania , numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej z której korzysta.

§4
Wysokość składki członkowskiej 

Od 1 września 2022 roku obowiązują nowe miesięczne kwoty składek członkowskich: 

 1. Dzieci i młodzież – 60 zł.
 2. Osoby dorosłe – 80 zł.
 3. Dwoje i więcej członków rodziny -100 zł.

§5
Postanowienia końcowe 

Uchwała w chodzi w życie z dniem jej podjęcia 

Zarząd Klubu EKS Mlexer Elbląg 

elbląg herb