Mlexer Elbląg

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu (zawiadomienie)

Zarząd Elbląskiego Klubu Sportowego „ Mlexer” w Elblągu działając na podstawie §32, pkt 1 Statutu Klubu zwołuje na dzień 12 czerwca 2024r. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu za 2023 rok.

Porządek obrad

Termin: 12.06.2024r.

Miejsce: Sala konferencyjna MOSiR w Elblągu, ul. Karowa 1

Godzina: 17:00 – pierwszy termin

  17:15 – drugi termin

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Powołanie Komisji :

  • Mandatowo – Skrutacyjnej

  • Uchwał i Wniosków

5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie prawomocności Zebrania i

  zdolności do podejmowania uchwał

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

8. Dyskusja nad sprawozdaniami

9. Wprowadzenie zmian w Statucie klubu

10. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  • zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Klubu

  • zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

  • zatwierdzenie zmian w Statucie

  • udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2023

11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i przyjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego

  Zebrania Sprawozdawczego Klubu

11. Wolne wnioski

12. Zakończenie obrad

Prezes EKS „Mlexer”Elbląg

                                                                       Henryk Wojciechowski